Більше 3000 товарів у нашому інтернет-Магазині

Публічний договір

 
про надання послуг

 Фізична особа-підприємець Коваленко Олександр Володимирович (надалі – Виконавець), керуючись статтями 633,634, 641 Цивільного кодексу України пропонує будь-яким фізичним особам, на рівних для усіх споживачів умовах, отримати послуги носіїв відповідно до положень цього Публічного договору.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічний договір – цей договір про надання послуг (далі - Договір), який встановлює порядок надання Замовнику послуг носіїв та укладається сторонами у порядку розміщення Публічної оферти на Сайті Виконавця. Договір є обов’язковим для Виконавця з дати його оприлюднення на Сайті Виконавця. Для Замовника договір є обов’язковим з моменту прийняття пропозиції Виконавця про укладення Договору.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця укласти цей Договір, складена у відповідності зі ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України та адресована будь-якій фізичній особі, яка бажає скористатися Послугами.

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної згоди Виконавцю про прийняття його пропозиції укласти цей Договір у дійсній редакції, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до умов Публічного договору.

Замовник – фізична особа, що бажає скористатися послугами Виконавця, передбаченими цим Договором, та яка прийняла пропозицію Виконавця укласти цей Договір і підписала Замовлення на отримання послуг.

Сторони – Замовник та Виконавець.

Замовлення на отримання послуг – документ, який містить бланк заяви-приєднання до умов Публічного договору, сформований Виконавцем та підписаний Замовником, що підтверджує його приєднання до умов Публічного договору та визначає порядок надання Послуг (строк доставки, місце доставки, ціну доставки, перелік майна, що доставляється, його умовну вартість та порядок розрахунків).    

Послуги — діяльність Виконавця, що надається за цим Договором на підставі оформленого Замовлення на отримання послуг, для задоволення особистих потреб Замовника та полягає у наданні Виконавцем Замовнику послуг носіїв (доставки майна). Послуги надаються будь-яким громадянам України, іноземцям та особам без громадянства. Ціна наданих Послуг визначається Сторонами на рівні вартості майна, що доставляється, на підставі товарних чеків або будь-яких інших документів на його придбання, а у випадку їх відсутності – на підставі інформації, що міститься на Сайті Виконавця.

Сайт Виконавця — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://apelmon.ua

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується за вказаним у Замовленні на отримання послуг порядком надати Замовнику Послуги, пов’язані з доставкою майна Замовника, за визначеною у замовленні адресою, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги на умовах та в порядку, визначених цим Договором.

3. ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ УКЛАСТИ ДОГОВІР

3.1. Публічна оферта щодо укладення цього Договору розміщена на Сайті Виконавця за адресою:
http://shop.apelmon.ua/docs/publichniy-dogovir.php, підтвердженням повного та безумовного акцепту оферти є оформлення (підписання) Замовником Замовлення на отримання послуг, що свідчить про беззастережне прийняття ним пропозиції укласти цей Договір, у дійсній редакції.

3.2. Цей Договір вважається належним чином укладеним, без додаткового підписання Сторонами його письмового примірника, з моменту приєднання Замовника до запропонованого Виконавцем Публічного договору, шляхом підписання Замовником Замовлення на отримання послуг.

3.3. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.

3.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям ним положень Договору, тарифів та усіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Ознайомити Замовника з умовами цього Договору.

4.1.2. Надати Замовнику Послуги на умовах обумовлених положеннями цього Договору та Замовленням на отримання послуг за узгодженою, у порядку абз. 7 п. 1 цього Договору, Сторонами ціною.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України "Про захист персональних даних" на підставі згоди, наданої Замовником.

4.2.2. Вносити зміни до цього Договору, шляхом публікації їх нової редакції та/або змін до них на Сайті Виконавця за адресою http://shop.apelmon.ua/docs/publichniy-dogovir.php і розміщення відповідного повідомлення про запровадження цих змін.

4.2.3. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Замовнику Послуг та отриманням платежів за Договором, без погодження таких дій Виконавця із Замовником.

4.2.4. В односторонньому порядку відмовитись від цього Договору без покладення на Виконавця відповідальності за невиконання/неналежне виконання Договору у разі виявлення неправдивих даних наданих Замовником під час оформлення Замовлення на отримання послуги (у тому числі але не виключно: дані щодо прізвища, ім’я Замовника, вік Замовника, номер засобу зв’язку з Замовником, точний адрес за яким надаються Послуги).

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. Для приєднання до Публічного договору підписати Замовлення на отримання послуг, яке містить бланк заяви-приєднання до умов Публічного договору, та разом з Виконавцем визначити порядок надання Послуг (строк доставки, місце доставки, ціну доставки, перелік майна, що доставляється, його умовну вартість та порядок розрахунків).

5.1.2. Оплатити Послуги Виконавця, надані Замовнику за умовами цього Договору, у розмірі, узгодженому Сторонами під час оформлення Замовлення на отримання послуг.

5.1.3. Одночасно з оформленням (підписанням) Замовлення на отримання послуг, Повідомити Виконавцю достовірні відомості про себе та надати повну і достовірну інформацію, необхідну для належного надання Послуг за цим Договором.

5.1.4. Надати Виконавцю в установленому порядку письмовий дозвіл на збір, обробку власних персональних даних Замовника, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Крім цього, Замовник погоджується з тим, що цю та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Замовника, може бути передано, без письмового повідомлення про факт передачі, Виконавцем третім особам, для здійснення розсилання Замовнику SМS-інформування та отримання інформаційних повідомлень.

5.1.5 Під час оформлення Замовлення на надання послуг перевірити правильність написання своїх персональних даних.

5.1.6. Прийняти надані відповідно до цього Договору Послуги та особисто підписати в двох екземплярах акт приймання-передачі наданих Виконавцем послуг.

5.2. Замовник має право своєчасно, якісно та у повному обсязі отримати Послуги Виконавця у порядку, передбаченому цим Договором та Замовленням на отримання послуг.

5.3. Замовник відповідно до ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних” як суб’єкт персональних даних має право: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5.4. Замовник надає згоду на отримання SMS-інформування та отримання інформаційних повідомлень від Виконавця.

5.5. Якщо Замовник не згодний з умовами цього Договору, він має право не укладати Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Ціна договору визначається Сторонами у порядку абз. 7 п. 1 цього Договору та фіксується у Замовленні на отримання послуг. Підписуючи Замовлення на отримання послуг Замовник підтверджує, що погоджується з визначеною у Замовлені ціною Договору вважає її справедливою та не має жодних зауважень до її формування.

6.2. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється Замовником після належного виконання Замовлення на отримання послуг, на підставі рахунку Виконавця, який останній зобов’язаний надати Замовнику разом з актом приймання передачі наданих послуг.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за виникнення затримок у наданні Послуг, якщо такі затримки знаходяться поза межами контролю з боку Виконавця.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за достовірність відомостей, наданих Замовником під час замовлення Послуг.

7.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин, як то: пожежі, стихійне лихо, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, страйки, землетруси, повені, а також внаслідок рішень чи приписів органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, внаслідок яких на сторони покладатимуться додаткові обов'язки або встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне чи часткове виконання договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

7.4. Замовник несе відповідальність за достовірність повідомлених Виконавцю відомостей.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. цей Договір є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

8.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

8.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників, шляхом розміщення змін до договору на Сайті Виконавця. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право у односторонньому порядку відмовитися від Договору.

8.4. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши про це шляхом розміщення оголошення на Сайті Виконавця не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до такого припинення.

8.5. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які вже підписали Замовлення на отримання послуги та внесли оплату за Послуги до оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Виконавець перебуває на спрощеній системі оподаткування та не є платником ПДВ.

9.2. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та інших умов надання Послуг, оприлюднених на Сайті Виконавця.

9.3. Цей Договір є публічним і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

9.4. Надаючи згоду на приєднання до цього Договору Замовник, згідно Закону України “Про захист персональних даних”, надає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, а саме: місця проживання, реєстраційних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу Замовника, з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Передача персональних даних третім особам може здійснюватися лише на підставах, визначених законодавством України.

9.5. Замовнику, під час приєднання до цього Публічного договору, роз’яснені його права, визначені Законом України “Про захист персональних даних”.

9.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

9.7. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

9.8. Публічний договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець:

ФОП Коваленко Олександр Володимирович , РНОКПП 3002215417, рахунок № 26004000000270, в АБ “ПІВДЕННИЙ”, МФО 328209, тел. (050) 700-19-13

×
Вход на сайт